image

O nas

MULTI-EDU.PL to rzetelny i godny zaufania zespół. Jako profesjonaliści w dziedzinie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy jesteśmy kompetentnymi partnerami. Nasi eksperci pomagają zarówno dużym przedsiębiorstwom, jak i mniejszym firmom. Dbamy o najwyższe standardy obsługi Przedsiębiorców oraz maksymalną transparentność naszych działań.


Wierzymy, że każda oferta to więcej niż usługa i cena. To ludzie, którzy odbierają telefony,
piszą maile i rozmawiają ze sobą. Tak buduje się dobre wrażenie, A potem wieloletnią współpracę.

Bo nasza oferta jest dla Ciebie.

 • Kontakt : Agnieszka Siemieniuk
 • Email : agu.siemieniuk@gmail.com
  szkolenia.multi@gmail.com
 • Telefon : +48 513-979-919

Czym się zajmujemy

Wierzymy, że każda oferta to więcej niż usługa i cena.

Szkolenia BHP są obowiązkowe dla wszystkich pracowników w zakresie przestrzegania przepisów, zasad i norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy.
Podstawowe reguły BHP zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zasady i normy służą dla zabezpieczenia zdrowia i życia ludzkiego w przebiegu procesu pracy.
Określają postępowanie pracownika w trakcie wykonywania obowiązków. Dotyczą one między innymi zagrożeń wynikających z używania maszyn, urządzeń i narzędzi, kontroli procesów pracy szczególnie niebezpiecznych i szkodliwych.

RODZAJE SZKOLEŃ
Zgodnie z Kodeksem pracy, oprócz szkoleń wstępnych, pracodawca ma obowiązek kierować pracowników na szkolenia okresowe bhp. Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenia BHP to nieodłączny element funkcjonowania firmy. Pracodawca nie może bowiem dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Oferujemy przeprowadzanie szkoleń wstępnych- instruktaże ogólne skierowane dla wszystkich stanowisk pracy. Prowadzimy szkolenia okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, dla pracowników administracyjno- biurowych i pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
Programy szkoleń sporządzamy na podstawie ramowych programów zawartych w rozporządzeniu i dostosowujemy je do działalności konkretnej firmy oraz charakteru pracy pracowników. Dzięki temu w czasie szkolenia omawiane są kwestie, które faktycznie będą przydatne w pracy na danym stanowisku.
Oferujemy przeprowadzanie szkoleń wstępnych- instruktaże ogólne skierowane dla wszystkich stanowisk pracy. Prowadzimy szkolenia okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, dla pracowników administracyjno- biurowych i pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy, oprócz zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, badanie i zapoznanie pracowników z grożącymi im niebezpieczeństwami na stanowisku pracy.

Ocena ryzyka zawodowego polega na systematycznym badaniu wszystkich aspektów pracy, które jest przeprowadzane w celu stwierdzenia, jakie zagrożenia w środowisku pracy mogą być powodem urazu lub pogorszenia się stanu zdrowia pracownika. Działania te doprowadzą do stwierdzenia, czy zagrożenia te mogą być wyeliminowane, a jeżeli nie – jakie działania należy podjąć w celu ograniczenia ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami.

PODSTAWOWE CELE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

Głównym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie:
 1. możliwie najlepszej, w określonych warunkach, ochrony zdrowia i życia pracowników;
 2. zidentyfikowanie zagrożeń związanych z pracą oraz oszacowanie i wyznaczenie dopuszczalności związanego z nimi ryzyka zawodowego, oraz zastosowanie odpowiednich środków ochrony,
 3. sprawdzenie, czy stosowane obecnie środki ochrony przed zagrożeniami w miejscu pracy są odpowiednie;
 4. dokonanie odpowiedniego wyboru wyposażenia stanowisk pracy, materiałów oraz organizacji pracy, dostosowanych do możliwości psychofizycznych pracowników.
 5. zapewnienie, że stosowane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, oraz metod i organizacji pracy, podejmowane w celu ograniczenia ryzyka zawodowego, służą poprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.
Dzięki tej analizie identyfikowane są zagrożenia występujące na danych stanowiskach pracy. Mając taką wiedzę, będziesz mógł podjąć działania mogące poprawić warunki pracy.
Prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego powinna zapobiegać szkodliwym skutkom zagrożeń występujących w środowisku pracy
Wykonując ocenę ryzyka zawodowego, dowiesz się także czy stanowiska pracy zostały prawidłowo zorganizowane pod względem ergonomii.

Ochrona środowiska

Usługi środowiskowe, które świadczy nasza firma, wykonywane są zawsze z pasją, odzwierciedlającą kompleksowe podejście do Państwa potrzeb.

Regularne podsumowywanie poprzedniego roku w zakresie korzystania ze środowiska wymuszają na nas zaostrzone przepisy prawne.
Za niewywiązanie się z obowiązku sporządzenia i przekazania w terminie sprawozdań odpowiednim organom, możemy spodziewać się kary w wysokości 500 zł - 2 000 zł zgodnie z art. 200 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r.
30 stycznia – Sprawozdanie dotyczące okresowej emisji substancji lub energii wprowadzonej do środowiska oraz poboru wody wykonywanych częściej niż raz w miesiącu (za okres 1.10 – 31.12 2019 r.) Dokument składany jest do właściwego dla nas organu ochrony środowiska, a także wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

31 stycznia – Sprawozdanie dotyczące wyników z ciągłych pomiarów emisji substancji lub energii wprowadzonej do środowiska (za okres całego poprzedniego roku). Dokument składany jest do właściwego dla nas organu ochrony środowiska, a także wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

28 lutego – Raporty KOBiZE – Dotyczy ono podmiotów, które wprowadzają gazy lub pyły do powietrza. Jest to raport dotyczący całego poprzedniego roku i zawiera takie informacje jak: wielkość emisji gazów cieplarnianych oraz innych substancji, które zostały wprowadzone do środowiska; wielkość produkcji oraz szczegółowe informacje odnośnie surowców i paliw, które towarzyszą emisjom; środki techniczne, które mają zapobiec lub zminimalizować emisję; emisja, którą udało się ograniczyć w wyniku podjętych działań oraz kiedy udało się osiągnąć ograniczenie emisji; planowane terminy podjęcia nowych działań oraz wielkości wynikającej z nich emisji gazów cieplarnianych. Raport składany jest drogą elektroniczną, poprzez osobisty profil w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami według dostępnego na platformie wzoru.

15 marca – Sprawozdanie dotyczące posiadanych odpadów, w tym wytwarzanych komunalnych osadów ściekowych (za okres zeszłego roku). Zawiera informacje odnośnie rodzaju i ilości odpadów, oraz sposobu ich zagospodarowania. Składane do marszałka województwa, w którym wytwarzanie, zbierane lub odzyskiwane są odpady.

15 marca – Sprawozdanie dla zbierających zużyte baterie lub akumulatory. Przeprowadzane corocznie, zawierające informacje o rodzaju i ilości wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów. Składane do marszałka województw.

31 marca – Wykaz zawierający informacje o rocznej opłacie za korzystanie ze środowiska (za okres całego ubiegłego roku). Odnosi się do wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód, składowania odpadów oraz wprowadzania ścieków do wód i ziemi. Wykaz składany jest do urzędu marszałkowskiego, w którym korzysta się ze środowiska. Wyjątkiem jest wykaz wprowadzanych gazów i pyłów do powietrza. Ten dokument składa się do urzędu marszałkowskiego, w którym podmiot składający wykaz jest zarejestrowany.

31 marca – Sprawozdanie dla producentów opakowań, importerów nabywających opakowania, eksporterów, którzy dokonują dostawy opakowań oraz produktów w opakowaniach, oraz pakujących produkty, które zostały wytworzone przez inny podmiot gospodarczy. Zawiera informacje o masie wytworzonych opakowań, przywiezionych z zagranicy lub wywiezionych do niej, rodzaju opakowań, wysokości opłaty produktowej do uiszczenia oraz sposobach przeprowadzenia publicznych, obowiązkowych kampanii edukacyjnych oraz wykaz kosztów poświęconych na ten cel.

31 marca – Opłaty środowiskowe- ostateczny termin.
Reprezentowanie podmiotu w Urzędzie Marszałkowskim

Czym się zajmujemy

Poznaj nasz zakres obsługi

RODO

Uprzejmie informujemy, że:
1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację Kreatywnych Inicjatyw Szkoleniowych MULTI-EDU.PL .z siedzibą w Szczytnie 12-100 ul. Leśna 26 , NIP: 745-185-22 52 (zwaną dalej Administratorem).
2. Państwa dane wskazane w formularzu kontaktowym będą wykorzystywane na podstawie udzielonej zgody, w celu odpowiedzi na Państwa wiadomość/zapytanie - a podanie danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z Administratorem, lecz jest niezbędne dla odpowiedzi przez Administratora na Państwa wiadomość/zapytanie.
3. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres szkolenia.multi@gmail.com spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ ORAZ:
Dobrowolnie wrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych w celu odpowiedzi na moją wiadomość/zapytanie.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego. Odpowiemy na wszystkie pytania oraz udzielimy aktualnych informacji o usługach. Rozwijamy się dla Ciebie. Sprawdź, jak możemy Ci pomóc.

 • ZADZWOŃ
  +48 513-979-919
 • EMAIL
  szkolenia.multi@gmail.com
Twoja wiadomość została wysłana poprawnie, Dziękujemy.
Błąd wysłania wiadomości. Prosimy spróbować jeszcze raz.